Check out these Eye Tattoos photos:

CRW_4162
Eye Tattoos

Image by Vladimir Byazrov

CRW_4191
Eye Tattoos

Image by Vladimir Byazrov