Verify out these Koi Tattoos photos:

some thai style (Dejavu Tattoo Studio Chiangmai Thailand)
Koi Tattoos

Image by augrust