Check out these Koi Tattoos pictures:

heart (Dejavu Tattoo Studio Chiangmai Thailand)
Koi Tattoos

Image by augrust

letter (Dejavu Tattoo Studio Chiangmai Thailand)
Koi Tattoos

Image by augrust